Creatieve industrie presenteert manifest

De Federatie Dutch Creative Industries (FDCI) heeft maandagmidag in Den Haag het Creatief Manifest gepresenteerd waarmee de sector hoopt op meer aandacht van en ondersteuning door de overheid, met name het ministerie van Economische Zaken. Een van de zaken die wordt bepleit is het opzetten van een programma om onervaren opdrachtgevers bij te staan bij creatieve uitbesteding.
De FDCI is ruim een jaar geleden opgericht door de vak- en brancheorganiaties BNA (architecten), BNO (ontwerpers), BNI (interieurarchitecten), DGA (gamesindustrie) en MODINT (mode, interieur, tapijt en textiel) en later uitgebreid met VEA (communicatieadviesbureaus), de FotografenFederatie en PIBN (internetbureaus). De voormalige politica Hedy d’Ancona is voorzitter van het FDCI-bestuur. De aangesloten organisaties vertegenwoordigen naar eigen zeggen meer dan zesduizend individuele leden, bijna 2500 creatieve bedrijven, met een gezamenlijkse bijdrage aan het bruto nationaal product van ruim 11 miljard euro.

Begin februari is de ‘bedrijvenbrief’ van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie openbaar gemaakt. In deze brief aan de Tweede Kamer wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe minister Verhagen de negen zogenaamde topgebieden wil gaan inrichten. De creatieve industrie is daar één van. De FDCI maakt zich hard voor maatregelen die bedrijven en creatieve industrie nader tot elkaar brengen.

Het manifest bevat tien punten:

1 Met­ behulp­ van­ een­ laagdrempelig­ programma worden­ onevaren opdrachtgevers ­bijgestaan­ bij­ creatieve­ uitbesteding­ en­ wordt­ tegelijkertijd de­ strategische­ inzet­ van­ de­ creatieve­ industrie­ bevorderd.

2 Door­(een­ andere­ manier­ van)­ openbare­ creatieve­ aanbesteding met meer­ ruimte­ voor,­en­ begrip­ van­ de­ inzet­ van­ de­ creatieve­ industrie.

3. Wetgeving­ rond­ het­ intellectuele­ eigendom,­ op­ zowel­ nationaal­­ als internationaal­ niveau,­ moet­ worden­ afgerond.

4 Kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar omvang en toegevoegde waarde van de creatieve industrie.

5 Ontwikkeling en borging van kennis over de creatieve industrie en ontwikkeling van beleid door een ‘Creatieve Council’ en een leerstoel Creatieve Industrie.

6 Ontwikkeling kredietfaciliteit creatieve industrie.

7 Innovatie van de creatieve industrie met inzet van creatief kapitaal rond actuele maatschappelijke vraagstukken in innovatie coöperatie(s).

8 Beter inzicht in de dynamiek van de creatieve industrie via een communicatieplatform.

9 Een krachtige internationale profilering van de Nederlandse creatieve industrie met inzet van bestaande evenementen.

10 Een beter evenwicht tussen economie en cultuur bij het (bestaande) subsidieinstrumentarium en de sectorinstituten.
Tijdens de lobby-bijeenkomst ‘Creatieve Top’ in het Museum voor Communicatie in Den Haag gaf een aantal vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen een presentatie van een actueel onderwerp in hun sector. Directeur Lars Boering van de FotografenFederatie besprak het belang van de productie van multimedia voor fotografen en ondernemers uit de andere sectoren.

Victor van der Chijs, die namens het minsterie de creatieve sector als topgebied op poten zet, benadrukte dat bij zijn keuzes de combinatie van creativiteit en ondernemerschap belangrijk is, evenals het scheppen van ‘crossovers’ met andere topgebieden die zijn aangewezen. Reinhard Büscher, head of unit Support fot Industrial Innovation van de Europese Unie, legde uit dat ook in Brussel het een en ander wordt bedacht en gestimuleerd in de creatieve sector. Hij relativeerde onder meer: ‘ook alle zestien Duitse Länder hebben de creatieve sector als speerpunt benoemd.’

Download pdf: Creatief Manifest FDCI

dutchcreativeindustries.com