Cursus Determineren historische procedé’s begint volgende week

De lesdagen van de vakcursus ‘Determineren van Historische Fotografische Procedés’ zijn met ingang van dit jaar verplaatst van donderdagen naar dinsdagen. De cursus wordt ieder jaar gegeven aan de hand van originele historische foto’s en objecten uit de prachtige historische Prentenkabinet-collectie van de Universiteit Leiden. De cursus vindt plaats bij de Bijzondere Collecties van de universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel 27 in Leiden – dit jaar op de zeven dinsdagen van 9 februari tot en met 29 maart 2016. Docent van de cursus is Herman Maes, restaurator van het Nederlands Fotomuseum.

Er zijn, voor snelle beslissers, nog plaatsen beschikbaar! Voor informatie en aanmelding: secretariaat@library.leidenuniv.nl.

In Leiden bevindt zich het Nederlandse universitaire studie- en onderzoekscentrum bij uitstek op het gebied van de geschiedenis van de fotografie. In de Universi­teitsbibliotheek Leiden bevindt zich in de afdeling Bijzondere Collecties de befaamde fotografiecollectie van het Prentenkabinet. Deze oudste publieke fotocollectie van Nederland bevat een collectie originele foto’s en fotografica, een bibliotheek en documentatiebestand die tezamen een uniek overzicht geven van de (Nederlandse) fotografie van 1839 tot heden. Alle historische fotografische procedés, de diverse verschijningsvormen en technieken uit de geschiedenis van de fotografie zijn vertegenwoor­digd, evenals hoogtepunten, belangrijke namen en bijzondere fenomenen uit de infrastructuur van de fotografie in Nederland.

De bibliotheek en documentatiebestanden van het Prentenkabinet richten zich op alle richtingen in de fotografie, van artistieke tot en met commerciële, wetenschappelijke, optische, chemische en technische aspecten van het medium. Dit maakt een brede bestudering van het medium fotografie vanuit verschillende disciplines mogelijk.

Buiten het gewone onderwijsaanbod voor studenten van de universiteit, biedt het Prentenkabinet de specialis­tische cursusDetermineren van histori­sche fotografische procedés aan, voor conservatoren, archivarissen en andere belangstellenden op het gebied van de fotografie. Vooral onder archivarissen en conservatoren die fotografieverzamelingen beheren, bestaat grote behoefte aan kennisverwerving op het gebied van histo­rische procedés, onder meer met het oog op preventieve conser­vering en restauratieproblematiek. Vanuit die ervaring is een structurele basis voor deskundigheidsbevorde­ring gelegd in de vorm van een cursus van langere duur, waarin het determineren van historische en hedendaagse fotografische procedés – aan de hand van concrete voorbeelden – diepgaand kan worden bestu­deerd. Specifieke deskundigheid of ‘connaisseurschap‘ is een sleutelwoord bij de invulling van beheer- en bestuursfuncties in fotografie verzamelende instel­lingen. Zowel ten behoeve van oud-studenten als van collega’s in musea en archieven bieden wij daarom deze nascholingscursus aan.

De cursus, waarin theorie en praktijk evenre­dig aan bod komen, is een coproductie van het Prentenkabinet, afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Leiden (drs. M.E.N. van den Heuvel, conservator fotografie) en het Nederlands Fotomuseum (hoofdrestaurator dhr. Herman Maes zal de colleges verzorgen).

Op dinsdag 09 februari 2016 om 10.00 uur zal de cursus voor de drieëntwintigste maal van start gaan in de collegezaal van het Prentenkabinet, op de tweede verdieping van de Universiteitsbibliotheek Leiden, gevestigd aan de Witte Singel 27. De cursus wordt dit jaar uitgebreid met een extra dag en behelst nu acht bijeenkomsten van elk ruim 6 uur. Aan het einde van de cursus ontvangen de deelnemers een certi­ficaat van deelname.

Programma opvragen? Mail secretariaat@library.leidenuniv.nl