Dark room: 14 kunstenaars onderzoeken duisternis

Op 20 oktober om 18 uur zullen veertien kunstenaars afdalen in complete duisternis in een ondergrondse nucleaire schuilkelder op de oude dokken in Gent. De kunstenaars willen nagaan wat het effect is van de duisternis op de creatie en het bewustzijn en worden daarbij waargenomen door wetenschappers en publiek.

Het persbericht van het evenement Darkroom meldt verder:

In de bunker wordt de hersenactiviteit van e?e?n van de kunstenaars tijdens het tekenen gemeten met EEG-apparatuur. De toe- schouwers kunnen op het terrein tegelijkertijd infraroodbeelden zien van het gebeuren ondergronds. Naast de bunker vinden er lezingen plaats over kunst en het brein, de effecten van duisternis op het brein en de functies van het brein tijdens de waar- neming. In een andere ruimte wordt er een experimentele geluidscompositie gemaakt met de hersengolven van e?e?n van de deelnemende kunstenaars. Om 21.30 gaat de bunker open en begint de vernissage, waar de toeschouwers, de kunstenaars en de wetenschappers verder van gedachten kunnen wisselen.

Artistieke doelstellingen
• Onderzoek naar het effect van de duisternis op de creatie.
• Doorbreken van de conventionele visuele creatie door wegnemen van het zicht.
• Via duisternis een nieuwe op andere manier tot stand gekomen beeldtaal ontwikkelen.
• Via duisternis de andere zintuigen bij het tekenen en schilderen ontwikkelen
• Effect van duisternis op arousal, concentratie en verhoogd creatief bewustzijn
• De mogelijke rol van hersengolfregistraties en beeldvorming in het atelier van de kunstenaar onderzoeken.

Wetenschappelijke doelstellingen
• Pilootproject om de plasticiteit van de hersenen tijdens creatieve processen in beeld te brengen.
• Nieuwe inzichten verwerven over het effect van duisternis tijdens intensieve waarnemingsprocessen zoals tekenen of schil- deren
• Onderzoeken van verschuiving van de klassieke door zicht gedomineerde naar andere sensitorische processen in het brein tijdens intensief-creatieve processen
• Effect of therapeutische waarde van duisternis op arousal en verhoogd creatief bewustzijn.
• Wetenschapscommunicatie: hersenonderzoek (hersensignalen en beelden) naar een breder publiek overbrengen. Neuro- wetenschap communiceren via artistiek onderzoek en het opzetten van een artistiek-wetenschappelijk cafe? op een sociaal- artistiek platform (DOK).

Kunstenaars:
Frans Gentils, Hallveig Agustsdottir, Wouter Cox, Birde Vanheerswynghels, Lore Smolders, Gery De Smet, Maggie Michael, Fia Cielen, Jan-Pieter Cornelis, Tineke Schuurmans, Jet Nijkamp, Jan Verbruggen, Patrick Van Huffel, Tonia In den Kleef

Lezingen artistiek-wetenschappelijk cafe?:
Rune Peitersen (kunstenaar), Rob Zwijnenberg (Hoogleraar kunstgeschiedenis in relatie tot wetenschap en tech- nologie, Universiteit Leiden), Paul Boon: (Prof. dr., Hoogleraar en diensthoofd Neurologie, Universitair Zie- kenhuis en Instituut voor Neurowetenschappen, Universiteit Gent). Meer info over inhoud programma op www.darkroom-ghent.com.

Partners:
Universitair Ziekenhuis Gent (dienst Neurologie – www.uzgent.be), Universiteit Gent (Laboratorium voor Klinische en Expe- rimentele Neurofysiologie, Instituut voor Neurowetenschappen – www.instituteforneuroscience.com, Breinwijzer vzw, DOK Gent, Universiteit Gent, DOK vzw, Logos Foundation