Onenigheid binnen BFN over aansluiting bij nieuwe vereniging

Binnen de beroepsvereniging BFN is een conflict ontstaan tussen het bestuur en een groot aantal leden. Het gaat om de vraag of de BFN wel of niet moet opgaan in de nieuwe vereniging Dutch Photographers (DuPho). Sommige leden betichten het bestuur van het maken van procedurele fouten, wat ertoe zou hebben geleid dat de achterban van de BFN niet goed is geïnformeerd over DuPho (de opvolger van de FotografenFederatie).

De BFN is de enige van de grotere vakverenigingen die – tot nu toe – niet wel meegaan in de nieuwe vereniging. De NVF, GKf, PANL en SVNF hebben al besloten op te gaan in, dan wel nauw samen te werken (in het geval van de NVF) met, de DuPho.

In hun mail van afgelopen zondag schrijven acht BFN-leden (onder wie voormalig voorzitter Awé Krijger): ‘Vooralsnog zijn de ondertekenaars van deze email verontrust over de wijze waarop zaken zijn aan- en opgepakt door het bestuur. Vaak kwam en komt dit neer op het onvoldoende, of zelfs onjuist, informeren van de leden van de BFN door het bestuur.’

Ze stellen: ‘Het huidige bestuur lijkt de benodigde objectiviteit uit het oog verloren te zijn. Zij is niet in staat gebleken haar leden deugdelijk te informeren inzake de voortgang van fusie-vereniging, heeft herhaaldelijk procedurele fouten gemaakt, heeft tevergeefs beterschap beloofd en past nu censuur toe op de BFN pagina van Facebook (en weert kritische mensen).’

‘Tot genoemde procedurele fouten rekenen wij overigens ook de uitnodiging voor de komende ALV waarvoor per heden nog steeds essentiële vergaderstukken zoals financiële verslagen ontbreken.’

Volgens de acht ondertekenaars van de mail heeft het BFN-bestuur heeft maar liefst driemaal de kans voorbij laten gaan om over het opgaan in DuPho in gesprek te gaan met haar leden. Het gevolg is dat het bestuur geen mandaat tot handelen en beslissen heeft gekregen van haar leden, aldus hun conclusie.

Awé Krijger, Bert Salari, Hans Niezen, Herman de Pagter, Peter Laarakker, Richard Sinon, Ronald Koelink en Wim Stolwerk schrijven: ‘Als voorts uit de recente leden-enquête is gebleken dat 57%, van de reagerende leden voorstander is om over te gaan naar de nieuwe fusie-vereniging, dan is het bericht van 1 mei, dat de BFN uit de besprekingen betreffende de fusie-vereniging stapt, puur eigenmachtig optreden zonder respect voor het democratisch proces en overleg met de leden.’

photoq-enquete-bfn

Op 12 mei is er een ledenvergadering van de BFN. De ondertekenaars willen dan het bestuur wijzen op haar verantwoordelijkheden, zoals ze het omschrijven: ‘Als leden van de BFN staan we voor een belangrijke keuze, namelijk fuseren met de andere verenigingen naar een fusie-vereniging of zelfstandig blijven los van de fusie-vereniging. Een juiste keuze kan alleen gemaakt worden als er sprake is van transparantie en op basis van objectieve informatie. De informatie behelst zaken als het inzichtelijk maken van de mogelijkheden en de onmogelijkheden (wat als een substantieel deel van de leden overstapt, is de huidige BFN dan nog levensvatbaar?’

Eerder op PhotoQ een bericht met de standpunten van het BFN-bestuur: BFN-bestuur tegen opgaan in nieuwe vereniging