Toch beurzen voor postacademische opleidingen

Het Mondriaan Fonds zal vanaf 2013 beurzen beschikbaar stellen waarmee kunstenaars diensten op het gebied van praktijkverdieping kunnen inkopen. Deze regeling beoogt de ontwikkeling van talent niet meer via post-academische instellingen te stimuleren, maar via de kunstenaar zelf.
Het Mondriaan Fonds gaat hiermee in op het verzoek van de staatssecretaris OCW. Er wordt een bedrag van 2,5 miljoen euro gereserveerd voor werkperiodes in Nederland of een instelling in het buitenland.

Het persbericht vervolgt:
"Het Mondriaan Fonds is zich bij deze taak bewust van de gevolgen van de ingrijpende overheidsbezuinigingen bij de postacademische instellingen in Nederland: de Rijksakademie, de Ateliers, de Jan van Eyck Academie en bij het Europees Keramisch Werkcentrum. Al deze instellingen zijn van grote betekenis voor de talentontwikkeling van kunstenaars, de internationale positionering en het kunstklimaat in Nederland. Daarom hecht het Mondriaan Fonds eraan dat ze kunnen blijven functioneren en volgt het Fonds het advies van de Raad voor Cultuur die bepleit dat vooralsnog ‘een substantieel deel’ van de beschikbare middelen voor beurzen praktijkverdieping bij deze postacademische instellingen terecht komt. Het Mondriaan Fonds zal daartoe de komende twee jaar een aantal beurzen garanderen per instelling. Bij de verdeling over de vier instellingen is rekening gehouden met de verdeling die het ministerie van OCW tot op heden hanteerde.

De verdeling van gegarandeerde werkplekken over de instellingen in 2013 en 2014 luidt:
24 plaatsen van maximaal 50.000 euro voor Rijksakademie en Ateliers samen
11 plaatsen van maximaal 50.000 euro voor de Jan van Eyck Academie
12 plaatsen van maximaal 20.000 euro voor het EKWC

Beeldend kunstenaars kunnen vanaf 2013 een aanvraag indienen voor deze gewaarborgde plekken, waarna de selectie zal geschieden door het Mondriaan Fonds en de betrokken instelling gezamenlijk. Na twee jaar zal het aantal gegarandeerde plaatsen bij de postacademische instellingen worden verminderd. De uitkomsten van een tussentijdse evaluatie zullen daarbij een rol spelen.

Naast de gewaarborgde plekken reserveert het Mondriaan Fonds eenvijfde van het budget voor de beurzen praktijkverdieping voor kunstenaars die zich aan een opleiding in het buitenland willen ontwikkelen of een andere vorm van praktijkverdieping willen volgen die overtuigend aansluit bij hun praktijk.

De beurzen praktijkverdieping maken onderdeel van uit van het totale pakket van bijdrages die het Mondriaan Fonds aanbiedt ter stimulering van talentontwikkeling. Deze maken eveneens deel uit van het nieuwe beleidsplan dat vanaf 2013 ingaat."